دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
دروس

احمدرضا کشت کار قلاتی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^