دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

احمدرضا کشت کار قلاتی

احمدرضا کشت کار قلاتی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^