دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمدرضا   کشت کار قلاتی

پست الکترونیکی : a-keshtkar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری منظر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی معماری

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395-07-01

احمدرضا کشت کار قلاتی

احمدرضا کشت کار قلاتی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^